אי-כיבוד החלטת מפרק חברה בעניין סכום הגמלה המגיעה לעובד - מדו"ח שנתי 34 נציבות תלונות הציבור

התלונה

לחברה שבה עבד המתלונן הוצא במרס 2000 צו פירוק. הואיל והחברה לא שילמה לו פיצויי פיטורים כחוק, הוא הגיש למפרק החברה תביעה לתשלום גמלה בגין פיצויי פיטורים. המפרק הכיר בתביעה, המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) אישר אותה ושילם למתלונן את הגמלה.
לטענת המתלונן, משפנה למפרק החברה וביקש לברר אם המוסד שילם לו את מלוא הסכום שהמפרק קבע שהוא זכאי לו, השיב לו המפרק כי סכום הגמלה שקיבל קטן ב-10,000 ש"ח מהסכום שהוא אישר לו.
בתלונתו לנציבות תלונות הציבור קבל המתלונן על שהמוסד מתעלם זה כשנתיים מבקשותיו החוזרות ונשנות לשלם לו את מלוא הגמלה שפסק המפרק.

ממצאי הבירור

1. לפי סעיף 182(2) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), אם ניתן לחברה צו פירוק על פי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, והפירוק נעשה בידי בית המשפט או בהשגחתו, זכאים עובדי החברה לקבל מהמוסד גמלה בשיעור חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים שנוצר לפני הוצאת צו הפירוק.
2. לפי סעיף 189 לחוק, הזכאי לגמלה יגיש את תביעתו למוסד באמצעות מפרק החברה, והמפרק יעביר למוסד את התביעה בצירוף דין וחשבון על הגמלה שיש לשלם לתובע לפי החוק. סעיף 190 לחוק קובע כי המוסד ישלם לכל זכאי לגמלה את הגמלה המגיעה לו.
3. לפניית הנציבות השיב המוסד שאמנם על פי החישוב שעשה המפרק המתלונן היה זכאי לתשלום גדול מזה ששילם לו המוסד, אך לטענת המוסד, הערכת המפרק הייתה מוטעית, ומכל מקום, מדובר בהפרש של פחות מ-2,000 ש"ח ולא של

10,000 ש"ח כטענת המתלונן. המוסד עמד על דעתו שאין מקום לשלם למתלונן את מלוא הסכום שקבע המפרק.
4. הנציבות הסבה את תשומת לבו של המוסד לכמה פסקי דין שמהם עולה כי המוסד חייב לקבל את החלטת מפרק החברה אלא אם כן היא נגועה במרמה או בחוסר תום לב . אם נראה למוסד שקביעת המפרק שגויה, הוא רשאי לערער עליה לפני בית המשפט שמינה את המפרק. ואולם בעניין זה המוסד כפוף להוראות החוק בדבר מועדי הערעור, ואם לא ערער על החלטת המפרק במועד, היא נעשית החלטה חלוטה והמוסד אינו יכול לטעון כנגדה.

תוצאות הבירור

1. נציב תלונות הציבור קבע כי התלונה מוצדקת.
אם סבר המוסד שהחישוב שעשה המפרק שגוי, היה עליו לערער על החלטתו לפני בית המשפט. מאחר שלא ערער על ההחלטה במועד שנקבע בחוק, עליו לשלם למתלונן את סכום הגמלה שקבע המפרק.
2. המוסד הודיע לנציבות כי בעקבות הצבעת הנציב הוא אישר את תשלום הגמלה שקבע המפרק ושילם למתלונן את ההפרש שמגיע לו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה