דחיית עררים על תשלום דמי ביטוח שלא לפי החוק - מדו"ח שנתי 36 של נציבות תלונות הציבור

המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) עשה ביקורת ניכויים בספרי החברה שהמתלונן משמש מנכ"ל שלה וקבע, על פי סמכותו לפי סעיף 358 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), כי החברה חייבת בתוספת דמי ביטוח בסך 112,201 ש"ח. בהודעה ששלח המוסד לחברה צוין כי ניתן לערער בכתב על הקביעה "תוך 30 יום מתאריך מכתב זה".
בא כוחה של החברה הגיש ערר על הקביעה, אך המוסד דחה את הערר בנימוק שהוא הוגש "לאחר שחלפו 30 יום מהיום שבו נמסרה ההודעה על הקביעה". המתלונן טען לפני המוסד כי הגיש את הערר במועד, וכי דחיית הערר על הסף אינה מוצדקת, אך פניותיו לא נשאו פרי. לפיכך ביקש כי הנציבות תורה למוסד לדון בערר.
על פי סעיף 359 לחוק, מי שחויב בתשלום תוספת דמי ביטוח לפי סעיף 358 לחוק רשאי לערור על החיוב "לפני ועדת שומה הפועלת לפי סעיף 372[* ]" (להלן - ועדת השומה), "תוך שלושים ימים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה". בעקבות פניית הנציבות הודיעה הלשכה המשפטית במוסד לנציבות כי תוקן המכתב שנשלח למבוטחים באופן שהובהר בו כי מניין הימים הקבוע בסעיף 359 לחוק יחל במועד מסירת המכתב ולא במועד המצוין על המכתב.
אשר למתלונן, אף שלטענת המוסד הלה הגיש את הערר יותר משלושים יום לאחר המועד שבו נמסר לו המכתב, הוחלט לפנים משורת הדין לראות אותו כאילו הוגש במועד, אולם לגופו של עניין דין הערר להידחות.
הנציבות ביקשה לוודא כי הערר הובא לפני ועדת השומה, כנדרש בסעיף 359 לחוק, ובתגובה על כך הודיע המוסד כי טרם הוקמו ועדות שומה, ולמעשה אין גוף שלפניו

אפשר להשיג על סכום דמי הביטוח. לדברי המוסד, בהיעדר ועדות, מוקפאים הליכי גביית חובות בכל המקרים שבהם הוגש ערר על קביעת דמי ביטוח שנעשתה לפי סעיף 358, ולכן החברה אינה נדרשת בשלב זה לשלם את תוספת דמי הביטוח.
סמנכ"ל מינהל הגבייה והביטוח במוסד הודיע לנציבות כי המוסד אינו מוכן לפעול להקמת ועדות השומה, וכי בכוונתו לפעול לשינוי החוק בעניין ולהקמת מנגנון ערר חלופי.
הנציבות קבעה כי התלונה מוצדקת, וכי המוסד פעל שלא כחוק בעניינו של המתלונן:
במכתב ששלח לחברה ובו קבע את סכום דמי הביטוח שתשלם נאמר כי ניתן לערער בכתב על הקביעה בתוך 30 יום מתאריך המכתב, ואילו לפי החוק ניתן להגיש ערר בתוך 30 ימים מיום מסירת המכתב, ובהתאם לכך דחה המוסד את הערר על הסף. רק בעקבות התערבות הנציבות קבעה הלשכה המשפטית של המוסד כי יש לדון בערר.
נוסף על כך, המוסד לא נקט את הפעולות הנדרשות להקמת ועדות שומה כנדרש על פי החוק. הודעת המוסד כי בכוונתו לפעול לשינוי החוק אין בה כדי לתקן את המחדל של אי-הקמת ועדות השומה כמתחייב על פי החוק.
הנציבות עוקבת אחר יישום הוראות החוק.
(תלונה 387865)


* בסעיף נקבע, בין השאר, כי ליד כל סניף של המוסד תוקם ועדת שומה, והיא תקבע, לפי בקשת החייב בתשלום דמי ביטוח, את סכום דמי הביטוח שעליו לשלם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה