עיכובים בזימון לוועדות רפואיות - מדוח שנתי 32 נציבות תלונות הציבור

התלונות

בנציבות תלונות הציבור (להלן - הנציבות) מתקבלות מדי שנה בשנה תלונות רבות שעניינן הטיפול בזימונים לוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד), ובהן ועדות רפואיות לעניין קבלת פטור ממס הכנסה. להלן תיאור שתי תלונות העוסקות בעיכובים בזימונים לוועדות אלה:

תלונה א'

1. (א) לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן - הפקודה) נכה שדרגת נכותו 100% (או 90% משוקללים) זכאי לפטור ממס הכנסה. לפי תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם-1979, נכה שדרגת נכותו לא נקבעה לפי אחד החוקים המנויים בסעיף 9(5)(א)(א) לפקודה, תקבע ועדה רפואית של המוסד את דרגת נכותו לצורך זכאות לפטור ממס הכנסה. על החלטת הוועדה אפשר להגיש ערר לוועדה רפואית לעררים (להלן - ועדה לעררים).
(ב) המתלונן, תושב הרצליה, חלה בסרטן בשנת 2004. ועדה רפואית של המוסד שבדקה אותו ביולי אותה השנה קבעה כי דרגת נכותו אינה מזכה בפטור ממס הכנסה.
(ג) ב-1.9.04 הגיש המתלונן לוועדה לעררים בסניף המוסד בתל אביב ערר על החלטת הוועדה הרפואית, וזומן לבדיקה בוועדה לעררים ב-22.12.04. אולם הוועדה לא דנה בעניינו של המתלונן מאחר שהאונקולוג שהיה אמור להשתתף בה פסל את עצמו בנימוק שהוא מכיר את המתלונן.
(ד) בסוף ינואר 2005, כחמישה חודשים לאחר שהגיש המתלונן את הערר, הודיע לו סניף המוסד בתל אביב שהערר הועבר לסניף המוסד בחיפה מכיוון שאין בוועדות לעררים בתל אביב אונקולוג שיכול להשתתף בדיון בערר שהגיש.
2. בתלונתו לנציבות מינואר 2005 קבל המתלונן על התמשכות הטיפול בערר ועל העברת הערר לוועדה לעררים בסניף המוסד בחיפה.


בירור התלונה

1. הממונה על הוועדות הרפואיות בסניף המוסד בחיפה (להלן - הממונה) הודיעה לנציבות שאף כי תיקו של המתלונן הגיע לסניף המוסד בחיפה בתחילת ינואר 2005, היא יכולה לשבצו בדיון הוועדה לעררים רק במחצית השנייה של מאי אותה שנה משום שהאונקולוגית החברה בוועדה שוהה בחו"ל ותחזור לארץ רק במועד האמור. לבקשת הנציבות שוחחה הממונה עם המתלונן וזימנה אותו לישיבת הוועדה שנקבעה ל-2.6.05.
2. ב-2.6.05 התקשר המתלונן לנציבות וטען שהמאבטחים בסניף המוסד בחיפה אינם מאפשרים לו להיכנס לסניף בטענה ששמו אינו כלול ברשימת המוזמנים לוועדות הרפואיות. עובד הנציבות התקשר למנהלת הסניף ולמנהלת תחום הגמלאות בסניף ואלה מסרו לו ששוחחו עם הממונה, ולדבריה ישיבת הוועדה שהמתלונן זומן אליה בוטלה ונמסרה לו הודעה על כך. המתלונן הכחיש בכל תוקף שקיבל הודעה בכתב על ביטול ישיבת הוועדה בעניינו או שהודעה כאמור הושארה במענה הטלפוני בביתו. המתלונן ציין שאילו קיבל הודעה כזאת לא היה טורח לנסוע לשווא לחיפה.
3. הממונה הסבירה לנציבות כי ישיבת הוועדה לעררים בחיפה בוטלה מאחר שאחת הרופאות החברות בוועדה ביטלה את השתתפותה בה. הממונה טענה שמכיוון שלא נשלחה למתלונן הזמנה בכתב לדיון בישיבת הוועדה, הוא "צריך היה לדעת" שהיא בוטלה. לבקשת הנציבות שוחחה הממונה עם המתלונן, התנצלה לפניו ותיאמה עמו מועד חדש להתייצבות לדיון לפני הוועדה לעררים.
4. ב-14.6.05 דנה הוועדה לעררים בחיפה בערר והחליטה לשלוח את המתלונן לבדיקה אצל קרדיולוג בסניף המוסד בתל אביב. ב-10.8.05 החליטה הוועדה לקבל את עררו של המתלונן וקבעה לו נכות זמנית בשיעור של 100% מ-4.4.04 עד 30.4.05 ונכות צמיתה בשיעור של 74% מ-1.5.05.

תוצאות הבירור
1. בירור הנציבות העלה את הליקויים האלה:
(א) אף שהמתלונן הגיש את הערר ב-1.9.04, ועדה לעררים דנה בערר לראשונה רק ב-14.6.05, לאחר עיכובים וביטולים.
(ב) אף שהמתלונן נאלץ להמתין לחינם כארבעה חודשים לכינוס הוועדה לעררים בסניף המוסד בתל אביב, גם לאחר שהועבר תיקו לסניף המוסד בחיפה לא נתנה הוועדה לעררים בחיפה עדיפות לטיפול בעניינו. יתרה מזאת, היא דנה בתיקו רק חמישה חודשים לאחר קבלת התיק, ולאחר התערבות הנציבות.
(ג) טענת המתלונן כי הוא לא קיבל הודעה על ביטול ישיבת ועדת העררים נראית סבירה, מאחר שהדעת נותנת שהוא לא היה מגיע לסניף המוסד בחיפה אילו היה נמסר לו על הביטול. בבירור בסניף המוסד בחיפה לא נמצאה ראיה לכאן או לכאן בשאלה אם נמסר למתלונן בטלפון על ביטול הדיון בוועדה.
2. נוכח הליקויים שנמצאו בטיפול המוסד בעניינו של המתלונן, ציינה הנציבות לפני המוסד שמן הראוי שישקול לפצות את המתלונן על הוצאות הנסיעה המיותרת לחיפה ועל עגמת הנפש שנגרמה לו עקב הטיפול הכושל בעניינו. עוד ציינה הנציבות שמן הראוי שהוועדות הרפואיות יזרזו את הטיפול בחולים כדוגמת המתלונן, שהדיון בעניינם התעכב עקב קשיים בהרכבת הוועדות.
3. סמנכ"ל גמלאות במוסד (להלן - הסמנכ"לית) טענה לפני הנציבות כי המקרה שבו עוסקת התלונה יוצא דופן ואינו משקף את פעילות הוועדות הקובעות את דרגת הנכות לצורך קבלת פטור ממס הכנסה, וכי מדובר בכשל מקומי שלא היה צריך לקרות. לדבריה, במקרה שבו בוטלה ישיבת ועדה וכן במקרה של חולה שמצבו קשה, על הסניף לעשות כמיטב יכולתו לזמן את המבקש לוועדה בהקדם ולוודא שהעניין יטופל כראוי. הסמנכ"לית ציינה שבכוונתה להטמיע נהלים ברורים בעניין זה במסגרת השינוי שהמוסד עושה בכל תהליכי העבודה של הוועדות הרפואיות למניעת הישנותם של ליקויים כאלה. כמו כן, הורתה הסמנכ"לית להחזיר למתלונן את הוצאות נסיעתו לסניף המוסד בחיפה.

תלונה ב'

1. ביולי 2004 הגיש המתלונן, חולה סרטן, לסניף המוסד בתל אביב בקשה להיבדק בוועדה רפואית לקביעת דרגת נכותו לצורך קבלת פטור ממס הכנסה, ושילם אגרה בסך 500 ש"ח. לטענתו, בתחילת אוגוסט אותה השנה קיבל הודעה שיזומן לבדיקה בוועדה, אך עד מועד הגשת התלונה באוקטובר 2004 לא זומן לישיבת הוועדה.
2. המתלונן טען כי הוא זקוק בדחיפות לאישור על דרגת נכותו מאחר שעקב מחלתו נגרמות לו ולמשפחתו הוצאות כבדות.


בירור התלונה
1. מיד לאחר קבלת התלונה התקשר עובד הנציבות לבית המתלונן כדי לברר כמה פרטים, אך אשת המתלונן מסרה לו שבעלה נפטר זמן קצר לאחר משלוח התלונה. על אף פטירת המתלונן, המשיכה הנציבות בבירור התלונה וביקשה מהמוסד לבדוק את דרגת נכותו של המתלונן לפי מסמכים רפואיים, כדי לקבוע אם הוא זכאי לפטור ממס הכנסה למפרע.
2. בינואר 2005 הודיע סניף המוסד בתל אביב לנציבות שב-26.12.04 דנה ועדה רפואית בבקשת המתלונן וקבעה לו נכות רפואית של 100% למפרע לפרק הזמן שלפני פטירתו.
3. רכזת בכירה של ועדות רפואיות בתחום הנכות בהנהלת המוסד בירושלים מסרה לנציבות שככלל ניתנת עדיפות לטיפול בבקשות של חולי סרטן לכינוס ועדות רפואיות לצורך קבלת פטור ממס הכנסה, וחולים אלה מובאים בתוך פרק זמן קצר ביותר לפני ועדה רפואית. אולם בטעות לא סומן תיקו של המתלונן כ"דחוף", ועקב כך לא ניתנה עדיפות לטיפול בעניינו. עוד מסרה הרכזת שאחת הסיבות להמתנה הממושכת לבדיקה בוועדה בתל אביב היא העומס הרב בסניף המוסד שם.

תוצאות הבירור

הנציבות הביאה את ממצאי הבירור של התלונה לידיעת הסמנכ"לית של המוסד וביקשה שתבדוק אם אפשר לקצר עוד את משך ההמתנה של חולים שמצבם קשה לוועדות רפואיות. הסמנכ"לית הודיעה לנציבות שסניף המוסד בתל אביב שיפר את תהליכי העבודה במחלקת הוועדות הרפואיות ומשך ההמתנה לדיון בוועדות התקצר במידה ניכרת.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה