שלילה שלא כדין של גמלת הבטחת הכנסה - מדוח שנתי 37 נציבות תלונות הציבור

בדצמבר 2009 החל המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) לנכות מדי חודש 360 ש"ח מגמלת הבטחת הכנסה המשולמת למתלוננת ולבעלה. בעקבות כך פנתה המתלוננת למוסד כדי לברר את פשר הניכוי, והמוסד השיב לה כי נשללה זכאותה לגמלה עבור אוקטובר 2009 מאחר שהיא ובעלה יצאו את ישראל פעמיים בתוך שנה. בעקבות שלילת הגמלה נוצר חוב שלהם למוסד, והוא מנוכה לשיעורין מהגמלה החודשית המשולמת להם.

במענה לפניית הנציבות הבהיר המוסד כי על פי סעיף 14א(ב)(1) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן - החוק), לא תשולם גמלה למי שיצא את ישראל בעד החודש הקלנדרי שבו יצא והחודש הקלנדרי שבו חזר לישראל, אם כבר יצא את ישראל באותה שנה קלנדרית. הואיל והמתלוננת ובעלה יצאו מהארץ באוקטובר 2009 וקודם לכן ביולי אותה שנה, נשללה זכאותם לגמלת הבטחת הכנסה לאוקטובר 2009.
עוד נמסר כי החוב שנוצר למתלוננים בגין השלילה מסתכם ב-3,592 ש"ח, והוא מתקזז בשיעור של 10% מהגמלה לכל חודש עד לכיסוי החוב.

ואולם בירור התלונה העלה כי המתלוננת הגיעה לגיל פרישה, וכי הוראת סעיף 14א(ב)(1) האמורה אינה חלה על זכאי לגמלה שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה. בעניינם של אלה נקבע בסעיף 14א(ג1) לחוק כי אם הזכאי לגמלה או בן זוגו יצאו את הארץ פחות מארבע פעמים בשנה קלנדרית, וסך הימים ששהו מחוץ לישראל באותה שנה אינו עולה על 72 יום, לא תישלל הגמלה שהם מקבלים. הואיל והמתלוננת שהגיעה לגיל פרישה ובעלה יצאו את הארץ רק פעמיים בתוך שנה, ולפרק זמן שלא עלה על 72 ימים, נראה שלא היה מקום לשלול את זכאותם לגמלה באוקטובר 2009.

הנציבות הסבה את תשומת לבו של המוסד לגילה של המתלוננת, ובעקבות כך הודיע המוסד לנציבות שאכן לא היה מקום לשלול את זכאותה לגמלה. המוסד השיב למתלוננת את הכספים שניכה על חשבון החוב עד אותה העת והודיע כי הפיק לקחים כדי למנוע מקרים דומים בעתיד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה