תשלום ביתר גמלת השלמת הכנסה לקצבת זקנה - מדו"ח נת"צ מס' 41 לשנת 2014 - פורסם יולי 2015

תלונות רבות התקבלו מזכאים שנדרשו להשיב גמלאות ששילם להם המוסד ביתר, בלי שהיו מודעים לכך. מצב של תשלום ביתר יכול להיגרם כאשר מקבל הגמלה אינו מוסר למוסד את מלוא הפרטים הנדרשים לבדיקת זכאותו, כגון הכנסות מעבודה או ממקורות אחרים; או שאינו מעדכן כנדרש את המוסד בדבר שינויים שחלו אצלו, שעשויים להשפיע על הזכאות לגמלה או על שיעורה. מצב של תשלום ביתר יכול להיגרם גם עקב טעות של משלם הגמלה, אף שכל הנתונים הרלוונטיים היו לפניו.
לגבי חובות שנוצרו בגלל תשלום גמלאות ביתר, קובע סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה 1995 , כי המוסד רשאי לנכות חובות אלה, בבת אחת או לשיעורין, מהגמלאות שהוא משלם לחייב, בהתחשב במצבו של החייב ובנסיבות העניין. אם מקבל התשלום נהג בקבלת התשלום שלא בתום לב, רשאי המוסד לתבוע ממנו להשיב את התשלום.
במוסד פועלת ועדה לבחינת חובות, שתפקידה לבחון בקשות לביטול חובות הקשורים לתשלומי גמלה או להפחתתם. הוועדה פועלת על פי נוהל המפרט את ההיבטים שעליה להביא בחשבון בבחינת הבקשות, ובהם הגורמים ליצירת החוב, מצבו הכלכלי של החייב, משך הזמן שבו שולמה הגמלה שלא כדין, והזמן שחלף ממועד היווצרות החוב ועד לפעולה האחרונה של המוסד לגבייתו.
לגבי כמה תלונות שבוררו השנה, סברה הנציבות כי הוועדה לבחינת חובות לא הביאה בחשבון כנדרש את כל ההיבטים הרלוונטיים בעת שקיבלה החלטה בעניינם של מתלוננים, או שלא היה לפניה כל החומר הנדרש לקבלת ההחלטה.

להלן תאור הטיפול בתלונה בעניין זה:
זוג מתלוננים, עולים חדשים קשישים, צברו חוב למוסד בסך 10,487 ש”ח, בגין תשלום יתר של גמלת השלמת הכנסה לקצבת זקנה. הבירור העלה כי במועד הרלוונטי להיווצרות החוב קבע חוק הבטחת הכנסה, התשמ”א 1980- , כי אם שני בני זוג שהו בשנה מסוימת
יותר מ-  72 ימים בחו”ל 4, הם לא יהיו זכאים לגמלת הבטחת הכנסה בגין החודשים שבהם שהו בחו”ל, בכל החודש או בחלקו. מאחר שהמתלוננים שהו בחו”ל כ- 90 יום, שהתפרסו על פני חמישה חודשים, נשללה מהם גמלת הבטחת הכנסה לחמישה חודשים, והמוסד החל לקזז את החוב שנוצר עקב כך מהגמלה השוטפת ששולמה להם. הוועדה לבחינת חובות דחתה את בקשתם לביטול החוב.

הבירור העלה כי המתלוננים האריכו את שהותם בחו”ל יותר מהתקופה שתכננו מלכתחילה לאחר שבנם, החי לבדו ברוסיה, אושפז במשך כמה חודשים בבית חולים, רוב הזמן במחלקה לטיפול נמרץ. עוד העלה הבירור כי המתלוננים מגדלים את נכדם הקטין, לאחר שבתם נפטרה.
הנציבות העירה לוועדה לבחינת חובות כי נראה שהיא לא הביאה בחשבון בשיקוליה את הנסיבות המיוחדות של המקרה ואת מצבם המיוחד של המתלוננים. כמו כן לא הביאה הוועדה בחשבון בשיקוליה שבינואר 2013 , זמן קצר לאחר ששבו המתלוננים ארצה, תוקן החוק, ונקבע בו כי הזכאות לגמלה נשללת רק מהיום ה- 73 להיעדרות מהארץ ולא בכל תקופת ההיעדרות.
אילו היה התיקון לחוק מוחל בעניינם של המתלוננים, היה חובם נמוך בהרבה.
בעקבות התערבות הנציבות הודיעה הוועדה כי שקלה שוב את הבקשה של המתלוננים והורתה על ביטול חובם ועל החזרת הסכומים שכבר נוכו מהם על חשבון החוב - כל זאת עקב מצבם המיוחד. (801739)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה