אי-משלוח פרוטוקולים של ועדות רפואיות - מתוך דוח נת"צ 38 לשנת 2011


המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) מופקד על תשלום גמלאות שונות למבוטחים הסובלים מנכויות שונות, ובהן גמלת נכות כללית, גמלת נכות מעבודה, גמלת ילד נכה, קצבת שירותים מיוחדים וקצבת ניידות. הזכאות לגמלה ושיעורה נקבעים על ידי ועדות רפואיות הבודקות את המבוטחים. לפי החוק, על החלטות הוועדה הרפואית ניתן לערער לפני ועדות ערר, ועל החלטות ועדות הערר אפשר לערער לפני בית הדין לעבודה.

הוועדות הרפואיות וועדות הערר אמורות לנהל פרוטוקול שבו יתועדו הליך הבדיקה והחלטות הוועדה. לפי נוהלי המוסד, יש לצרף להודעה הנשלחת למבוטחים בעניין החלטת הוועדה הרפואית בעניינם את פרוטוקול הוועדה, כדי שיהיו לפניהם הנתונים שעליהם התבססה ההחלטה וכן שיקולי הוועדה.

למרות הנוהל האמור התקבלו בנציבות תלונות הציבור כמה תלונות ולפיהן להודעות בדבר ההחלטות לא צורף פרוטוקול הדיון של הוועדה, ובשל כך לא היו לפני המתלוננים מלוא הנתונים שלפיהם יוכלו להחליט אם להגיש ערר על החלטת הוועדה ובאיזו עילה:

· בתלונה אחת הלינה מתלוננת כי להודעה בדבר ההחלטה לדחות את תביעת בתה לגמלת ילד נכה, ששלחה לה הוועדה הרפואית לעררים שבסניף המוסד בבני ברק, לא צורף פרוטוקול הדיון של הוועדה. התלונה נמצאה מוצדקת, ובעקבות פניית הנציבות נשלח למתלוננת הפרוטוקול המבוקש.

· בתלונה אחרת הלין מתלונן כי להחלטה שנשלחה אליו בנוגע לשלילת זכאותו לקצבת שירותים מיוחדים לא צורף דוח ביקור הבית שנערך לו ופרוטוקול הדיון שבמסגרתו קיבלה הוועדה הרפואית החלטה בעניינו.

הבירור העלה כי בניגוד להנחיות המוסד, להודעה על דחיית התביעה שסניף המוסד בנהרייה שלח למתלונן לא צורפו המסמכים האמורים. בעקבות הבירור נשלחו למתלונן המסמכים המבוקשים, ולפי פניית הנציבות נתן המוסד למתלונן ארכה להגשת הערר, באופן שמניין 90 הימים שנקצבו להגשתו יחל ביום שבו קיבל המתלונן את המסמכים ולא ביום שקיבל את החלטת הוועדה.

· בתלונה נוספת הלין מתלונן כי סניף המוסד בקריות לא שלח אליו את פרוטוקול הדיון של הוועדה הרפואית לעררים - שבמסגרתו החליטה הוועדה לדחות את תביעת בנו לגמלת ילד נכה - בצירוף החלטת הוועדה. בעקבות הבירור נשלח למתלונן הפרוטוקול המבוקש.

נציבות תלונות הציבור הפנתה את תשומת לבה של הנהלת המוסד לתלונות האמורות, והנהלת המוסד השיבה לנציבות כי נוכח החשיבות הרבה של שקיפות הטיפול במבוטחים, רואה המוסד בחומרה רבה מקרים שבהם לא נשלח פרוטוקול הוועדה למבוטחים, וכי בעקבות התלונות הוציא המוסד הוראת ריענון לכל סניפי המוסד על מנת למנוע הישנות מקרים מסוג זה.

(601998, 605112, 610099)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה