ליקויים במינוי מקבל גמלה - דו"ח נת"צ שנתי 39 לשנת 2012

ליקויים במינוי מקבל גמלה - המתלונן מתגורר עם אמו ועם אחותו הנכה, ודואג לכל מחסורה של האחות. הוא קבל בתלונתו על שהמוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) אינו משלם לאחותו את קצבת הנכות המגיעה לה או ממנה אותו למקבל הגמלה (הקצבה) עבורה [ראה הערה להלן]

הבירור העלה כי קצבת הנכות של האחות משולמת לבעלה, אשר, לדברי המוסד, מונה בעבר למקבל הגמלה עבורה. ואולם המתלונן ציין כי אחותו ובעלה חיים בנפרד ונמצאים בהליכי גירושין, וכי משנת 2008 האחות מתגוררת אתו ועם אמו. לטענת המתלונן, בנסיבות אלה על המוסד לשלם את קצבת הנכות לאחות או למנותו למקבל הגמלה עבורה.

בעקבות התערבותה של הנציבות מונה המתלונן למקבל הגמלה עבור אחותו, ומאוקטובר 2011 משולמת לו הקצבה שהיא זכאית לה. ואולם המתלונן טען כי על המוסד לשלם לו את הקצבה למפרע משנת 2008, המועד שבו עברה אחותו להתגורר אתו ועם אמו.

בתחילה טען המוסד כי לא ניתן להיענות לבקשה, מאחר שהמתלונן או אחותו לא הגישו בעבר בקשה לשלם את הקצבה לאחות או למנות את המתלונן למקבל הגמלה עבורה. ואולם הבירור העלה כי מאז עזבה האחות את בעלה הודיעו היא והמתלונן על כך למוסד כמה פעמים וביקשו כי הקצבה תשולם לאחד מהם. גם אגף הרווחה במקום מגוריהם פנה בעניין זה למוסד, אך מסיבות שונות לא שולמה הקצבה לאחות או למתלונן, אלא המשיכה להיות משולמת לבעלה של האחות, שאתו לא היה לאחות שום קשר מאז שנת 2008.

לאחר שהנציבות הסבה את תשומת לבו של המוסד לאמור לעיל, הוחלט להיענות לבקשת המתלונן ולשלם לו את קצבתה של האחות למפרע מיולי 2008.

(708419)

[הערה] - לפי סעיף 304 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, אם נוכח המוסד כי זכאי לגמלה אינו יכול לגבותה, או כי מתן הגמלה לזכאי אינו לטובתו, רשאי המוסד למנות את מי שבהחזקתו או בהשגחתו נמצא הזכאי או אדם אחר למקבל הגמלה ולשלם לו אותה, כולה או חלקה - והכול בתנאים שיקבע המוסד. על המוסד להודיע לזכאי לגמלה על ההחלטה למנות עבורו מקבל גמלה, וכן לקבל את הסכמתו של מקבל הגמלה המיועד למינויו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה